Ungdata-undersøkinga

Ungdata-undersøkinga

Til elevar og føresette:

Ungdata-undersøkinga i Vindafjord 2019

Undersøkinga gjeld alle vg1 og vg2 elevar på Ølen vgs

19. mars 2019 gjennomfører Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Vest Stavanger, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune ei anonym spørjeundersøking på Ølen vgs. Føremålet er å kartlegge livsstil og levekår til ungdomen. Resultatet vil danne grunnlag for ungdomspolitikken og det førebyggjande arbeidet i kommunen.

Undersøkinga varer ein skuletime og skjer ved spørjeskjema på internett.

Føresette skal informerast 14 dagar før- ved sms frå skulen og her på skulens heimeside. Deltakinga er frivillig, og føresette kan reservere seg mot at deira barn skal delta, ved å melde til kontaktlærar.

For meir info, sjå vedlegg under og   www.ungdata.no

Del denne artikkelen på: